ביקורת חקירתית

ייעוץ וסיוע בביקורת-חקירתית

חברת מטרה מתמחה שנים רבות בייעוץ, בליווי, בפיקוח ובסיוע למבקרי הפנים של חברות מובילות בישראל ושלוחותיהן ברחבי תבל.

במהלך ביקורת פנים נתקל לעיתים המבקר בממצאים שאינם ברורים דיים, בחשדות שמצויים בשלביהם ההתחלתיים, בעבירות שבוצעו על ידי מי מעובדי החברה וכיו"ב, אך חרף זאת חסרים בידיו כלים לתרגומם של חשדות אלה ולהפיכתם לממצאים ברורים או לראיות מפלילות.

זהו בדיוק השלב שבו נכנסים מומחי מטרה לתמונה, חוברים למבקרי פנים/חוץ בחברות ויחד עימם (ובשיתוף מלא) מגבשים דרך-פעולה גלויה וסמויה לאישוש החשדות ולאיסוף ראיות.

להלן שלבי פעילותם של אנשי מטרה בביקורת-חקירתית:
01
איסוף

איסוף מודיעיני מקדים על האובייקט ועל הגורמים הקשורים אליו בחברה.

02
חקירות ותשאולים

חקירות סמויות ותשאולים גלויים של כל הגורמים המעורבים. במקרים רבים מתבצעת פעילות זו בכיסוי "עבודת הביקורת".

03
חקירות פרונטליות

כדי לתרגם את החשדות הראשוניים לאיסוף ראיות יש לבצע פעולה חקירתית. פעילות זו מתבצעת כשאנשי מטרה מצויים בקשר שוטף עם הגורמים האחראים, זאת כדי לוודא כי לא נגרם כל נזק (ישיר או עקיף) לפעילותה השוטפת של החברה.

רבים ממבקרי החברות יעידו על היתרונות הגלומים בסיוע של שירותי מודיעין וחקירה מקצועיים ואיכותיים, הן בהבנת החשדות והן בהסקת המסקנות בתום הביקורת לשם תיקון הליקויים שהתגלו.

מטרה מבצעת פעילות זו גם מחוץ לגבולות ישראל, תוך תיאום מלא עם מבקרי הפנים ועם האחראים לנושא בחברה.

במהלך השנים חשפו פעילויות אלו חריגות (חלקן פליליות) של עובדי חברות ישראליות גם בארץ וגם בסניפים ברחבי תבל.